ANBI

Nationale Opera & Ballet (voorheen de stichting Het Muziektheater Amsterdam) is een Algemeen Nut Beogende Instelling, een zg. ANBI. Sinds 1 januari 2014 zijn ANBI's verplicht om via internet informatie te verstrekken.

Hieronder vindt u de gegevens voor de stichting Nationale Opera & Ballet. De verplichte ANBI-informatie voor de Stichting het Nationale Ballet Fonds en de  Stichting Ballet Festivals en Projecten vindt u via de volgende link: ANBI informatie Het Nationale Ballet

Nationale Opera & Ballet 

voorheen stichting Muziektheater Amsterdam

De (officiële) naam

Statutaire naam Stichting Nationale Opera & Ballet
Populaire naam Nationale Opera & Ballet

 

Het RSIN of fiscaal nummer

RSIN 007730251
Fiscaal nummer NL00773025

 

Contact gegevens

Bezoekadres Waterlooplein 22
1011 PG Amsterdam
Postadres Postbus 16822
1001 RH Amsterdam

 

De Doelstelling

Doel, missie en bestaansreden

De Stichting heeft ten doel :

  1. De exploitatie en instandhouding van het theater, gevestigd te Amsterdam als nationaal centrum voor producties van internationale allure op het gebied van opera, ballet een aanverwante muziekdramatische kunstvormen;
  2. Het verzorgen van onderscheidend aanbod op het gebied van muziekdramatische kunst op een internationaal hoog kwaliteitsniveau, in het bijzonder door het verzorgen van grootschalig opera-aanbod;
  3. De bevordering van de danskunst in Nederland;
  4. Het realiseren van een groot landelijk publieksbereik.

Als mede al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Bekijk hier het beleidsplan:
Beleidsplan 2013 (pdf)

Bestuurssamenstelling

Raad van toezicht

naam functie datum aanstelling
Jean-François van Boxmeer voorzitter 01-10-2009
Else Bos lid 01-06-2012
Pieter Maarten Feenstra  lid 11-03-2014
Bernard Foccroulle lid 01-10-2018
Louise Fresco lid 08-10-2020
Jos Nijhuis lid 01-09-2009
Shula Rijxman lid 26-05-2015
Robert Swaak lid 22-03-2016
Tjark Tjin-A-Tsoi lid 08-10-2020
Corinne Vigreux lid 11-03-2014
Paul Waarts lid 08-10-2020

 

Directie/bestuur

naam functie datum aanstelling
Sophie de Lint directeur opera 01-08-2017
Ted Brandsen directeur ballet 01-08-2003
Stijn Schoonderwoerd algemeen directeur 01-02-2021

 

Het beloningsbeleid

Van de Raad van Toezicht De leden van de Raad van Toezicht genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie in redelijkheid gemaakte kosten en een niet bovenmatig vacatiegeld.
Van de directie/bestuur De Raad van Toezicht stelt voor iedere directeur afzonderlijk diens bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden vast conform de Wet Normering Topinkomens.
Van het in dienst zijnde personeel De personeelsleden van de stichting worden beloond conform Cao Muziektheater en Cao voor de Dans.

 

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

Verslag van uitgeoefende activiteiten

Bekijk hier de verslagen, inclusief de financiële informatie:

Jaarverslagen
 

 

Stichting Ballet Festivals en Projecten

Balans, staat van baten en lasten, toelichting 2016 (pdf)
Balans, staat van baten en lasten, toelichting 2014 (pdf)
Balans, staat van baten en lasten, toelichting 2013 (pdf)

 

Overige documenten

Klokkenluidersregeling (pdf)