Nationale Opera & Ballet Fonds

Nationale Opera & Ballet Fonds is een "Algemeen Nut Beogende Instelling" (ANBI)

Officiële naam

Stichting Nationale Opera & Ballet Fonds

Populaire naam

Nationale Opera & Ballet Fonds

KvK nummer 67493939
RSIN 857027311

Contactgegevens

Bezoekadres
Waterlooplein 22
1011 PG Amsterdam

Postadres
Postbus 16822
1001 RH Amsterdam
 

De doelstelling

Doel en missie
De stichting heeft ten doel het bevorderen en al dan niet in materiële zin ondersteunen van De Nationale Opera, Het Nationale Ballet en Nationale Opera & Ballet, samen Stichting Nationale Opera & Ballet.

Deze steun moet bijdragen aan de vergroting van het draagvlak voor Nationale Opera & Ballet en aan het behoud van de opera- en balletproducties op het hoogste internationale niveau. Het is voor Stichting Nationale Opera & Ballet van steeds groter belang om substantiële eigen middelen te genereren. 

De Stichting tracht haar doel te bereiken door middel van (onder andere):

  • Het werven van (particuliere) vrienden en begunstigers van de Stichting alsmede het organiseren van activiteiten voor hen;
  • Het aantrekken, beheren en beleggen van gelden;
  • Het uitkeren van gelden aan Stichting Nationale Opera & Ballet, in het kader van het door Stichting Nationale Opera & Ballet geformuleerde beleid en met inachtneming van het bepaalde in artikel 4.2 en 4.3 van de statuten, en het verrichten van al zodanige rechtmatige activiteiten die nodig, nuttig of wenselijk zijn voor het bevorderen, tot stand brengen of bereiken van de doelstellingen van de Stichting.

Het doel van Stichting Nationale Opera & Ballet Fonds is het (financieel) ondersteunen van De Nationale Opera, Het Nationale Ballet en Nationale Opera & Ballet, samen Stichting Nationale Opera & Ballet. Het is voor Stichting Nationale Opera & Ballet van steeds groter belang om substantiële eigen middelen te genereren.

 

Bestuurssamenstelling

Tom de Swaan – voorzitter
Eric Bal - penningmeester
Rose Damen
Lieve Declercq
Diana van Everdingen
Isabel Fernandez
Frederik Redelé
Duco Sickinghe
Humberto Tan
Corinne Vigreux

Het beloningsbeleid

Van het bestuur
Op grond van artikel 5.11 van de statuten genieten bestuursleden geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie in redelijkheid gemaakte kosten en een niet bovenmatig vacatiegeld.

 

Van het in dienst zijnde personeel

De stichting heeft geen personeel in dienst.

Jaarverslag 2019

Jaarverslag

Jaarverslag 2018

Jaarverslag

Financiële verantwoording       

Beleidsplan

 

Vrienden van De Nationale Opera

De Vereniging Vrienden van De Nationale Opera die als doelstelling heeft De Nationale Opera in materiele en immateriële zin te ondersteunen zal in de loop van 2017 worden opgeheven. Haar taken zullen worden overgenomen door het Nationale Opera en Ballet Fonds. De Vereniging Vrienden van De Nationale Opera is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). De verplichte ANBI-informatie voor de Vereniging Vrienden van De Nationale Opera vindt u via deze link.